CRITERIS D'AVALUACIÓ.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1
Aplicar les habilitats i destreses motrius de forma coordinada en els diversos jocs.
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Tenir consciència i control del propi cos.
  • Moure’s en l’espai i resoldre situacions en què intervenen objectes i la seva posició.
2
Cooperar amb els companys per resoldre reptes en jocs col·lectius.
1. Competència social i ciutadana
  • Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics.
3
Oposar-se a un o més adversaris en jocs col·lectius
1. Competència social i ciutadana
  • Resoldre els conflictes amb actitud constructiva.
4
Recollir jocs populars i tradicionals de les Illes Balears cercant informació fent ús de les noves tecnologies.
5.Tractament de la informació i la competència digital
  • Utilitzar les eines de navegació per Internet com a element essencial per informar-se i aprendre.
5
Participar del joc amb coneixement de les normes
2. Competència cultural i artística
  • Mostrar interès per participar en la vida cultural.
6
Participar del joc mostrant una actitud d’acceptació vers els altres
1. Competència social i ciutadana
  • Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit personal com en el social.
7
Utilitzar estratègies per planificar treballs, localitzar, recuperar i resumir informació i realitzar inferències en la lectura de textos, captant-ne el sentit global i les idees principals i secundàries.


Crec que si poguéssim començar la proposta, enlloc de fer-ho com a activitat d'E.F. optariem per fer un treball interdisciplinar; on a l'àrea de llengua treballarien l'elaboració del dossier, a dibuix, el cartell informatiu i a E.F l'organitzacióo i elaboració dels jocs. D'aquesta manera podriem dur un major control de les activitats i de l'avaluació.

Sí, és cert. El dia que el presenteu davant els altres ho heu de dir, perquè pentura algú s´anima i en un futur l´amplia.... és un projecte molt bo. Pràctic, ben fermadet i adaptat al món dels fillets.

Criteris de qualificació. En el vostre cas, com vam dir, no fan falta.