Rúbrica d´avaluació

CRITERIS
d'AVALUACIÓ + CB
INSUFICIENT
SUFICIENT
BE
NOTABLE
EXCEL·LENT
NOTA/%
1. Aplica les habilitats i destreses motrius de forma coordinada en els diversos jocs.
No utilitza les habilitats pròpies del joc
Empra les habilitats pròpies del joc
Mostra certa capacitat a l'hora d'executar les habilitats del joc
Té capacitat per executar les habilitats del joc
Es precís a l'hora d'executar les habilitats del joc
10%
2. Coopera amb els companys per resoldre reptes en jocs col·lectius.
No coopera amb els companys
Mostra interés en cooperar amb els companys
Coopera en alguns jocs
Coopera en la majoria de jocs
Sempre coopera amb els companys en els jocs
30%
3. S'oposa a un o més adversaris en jocs col·lectius
No accepta l'oposició
Tolera l'oposició en els jocs
Valora l'oposició com a part del joc
A vegades sap dur a terme el rol d'oponent acceptant l'adversari
Sempre sap dur a terme el rol d'oponent acceptant l'adversari
20%
4. Recolleix jocs populars i tradicionals de les Illes Balears cercant informació fent ús de les noves tecnologies.
No ha recollit cap joc popular fent ús de les noves tecnologies
Ha presentat un joc popular de forma poc el·laborada o ha participat poc en el treball de grup
Ha recollit jocs populars i tradicionals, treballant ern equip i repartint la feina entre els membres
Ha el·laborat un treball bastant bé, participant en equip i complint amb totes les seves tasques
Ha fet un treball molt bó, fent feina de recerca, treballant en equip i ajudant als companys
10%
5. Participa del joc amb coneixement de les normes
No participa en els jocs respectant les normes de joc
Participa complint la majoria de normes de joc
Participa complint totes o quasi totes les normes de joc
Valora les normes com una part important del joc i ajuda als companys al seu compliment
Juga acceptant sempre les normes, ajuda al mestre i companys a complir-les. Dirigeix de forma correcta els jocs que proposa i fa complir les normes
10%
6. Participa del joc mostrant una actitud d’acceptació vers els altres
No valora la figura dels altres. Extremadament competitiu i individualista.
Accepta perdre o guanyar sense tenir probelmes amb els companys
Juga en equip, acceptant als altres i valorant positivament el seu rol
Juga en equip, acceptant als altres, valorant els rols que es poden donar en cada joc
Participa en els jocs ajudant als companys i acceptant les diferències de cadasqun
10%